สารสนเทศ

 
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
34.204.193.85
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 18
34.204.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 18
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลโคกจาน 

อำเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู้ ( KM Process)

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลโคกจาน

เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน  ได้รับการพัฒนา

                  ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน

ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การสร้างและ แสวหาความรู้

-ภายใน เทศบาล

-ภายนอก เทศบาล

ส่งอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ

ปีงบประมาณ 2562

จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม / สัมมนา

บุคลากรได้รับการอบรม / สัมนา

หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน

 

2

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

-รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทำฐานข้อมูล

-สร้างคลังความรู้ ข้อระเบียบต่าง ๆ

ปีงบประมาณ 2562

จำนวนฐานความรู้ด้านต่าง ๆ

บุคลากรในองค์กรมีความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน

 

3

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน สมบูรณ์

ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ของบอร์ดประชาสัมพันธ์

ปีงบประมาณ 2562

จำนวนฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง

บุคลากรในองค์กรมีความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน

 

4

การเข้าถึงความรู้

-บอร์ดประชาสัมพันธ์

-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รวบรวมความรู้ติดประกาศ

ปีงบประมาณ 2562

จำนวนบุคลากรที่เข้าถึงฐานข้อมูล

บุคลากรในองค์กรมีความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน

 

5

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

-บอร์ดประชาสัมพันธ์

-แผ่นพับ

ให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เข้าร่วมทำบอร์ดและแผ่นพับ

ปีงบประมาณ 2562

จำนวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนความรู้

จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน

 

6

การเรียนรู้

-การสร้างองค์ความรู้

-การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ /ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปีงบประมาณ 2562

จำนวนบุคลากรที่เรียนรู้

จำนวนครั้งในการเรียนรู้

หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-25 (274 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]