สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
184.72.102.217
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 28
184.72.xxx.xxx
185.191.xxx.xx
185.191.xxx.xx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 28
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


มาตรการการใช้ดุลยพินิจของเทสบาลตำบลโคกจาน

                  เทศบาลตำบลโคกจาน   มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ควบคุม ดูแล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหาร โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  และมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจทางปกครอง   โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนุมัติ  หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ

                 ดังนั้น   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ในภารกิจ

ของเทศบาลตำบลโคกจาน  เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารไว้ดังนี้

                 ๑.การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่ง

อย่างใดโดยอิสระ

                 ๒.ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้

                    ๒.๑ ขั้นตอนแรก  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่

                    ๒.๒ ขั้นตอนที่สอง  ข้อกฎหมาย  ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็น

สาระสำคัญ

                    ๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า

ว่ากฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจหรือ

ไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

 

*****************************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-24 (1298 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]