สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.232.129.123
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 32
3.232.xxx.xxx
49.49.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 32
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม


เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

          เทศบาลตำบลโคกจาน ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะราว ทั้งในส่วนขององค์กรและชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ เทศบาลตำบลโคกจานจึงยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลโคกจานได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปอย่างเป็นรูปประธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกจาน ต้องมีความเข้าใจความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัท หรือผู้บริการที่มีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม

2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

2.1 ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกจานต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้ประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมทั้งความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติงานต่อทุกคนอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ศาสนา อาชีพจุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกจานไม่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย

2.2 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องอาศัยการกระบวนการแสวงหาที่เปิดเผยและมีการจัดการที่โปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด เช่น การโอน(ย้าย)ข้าราชการ จากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า อันจะทำให้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกจาน ให้ความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะสะท้อนถึงความยึดหลักธรรมและความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานและขององค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนำข้อมูลจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบนโยบาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบโดยการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี จัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วย

2.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเมื่อมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ดังนี้

- ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงาน

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทางที่ผิด

- ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม

3. ข้อไม่พึงปฏิบัติ

3.1 ไม่พึงรับสิ่งตอบแทนที่เป็นเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินที่มีมูลค่าสูงกว่าเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ

3.2 ไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การงาน โดยมีเรื่องของการเงินและ การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของผู้ปฏิบัติงานเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำการอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม

3.3 ไม่พึงทำงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือจัดซื้อจัดจ้าง หลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้นั้นนำข้อมูลภายในที่ตนทราบ ไปใช้ประโยชน์หลังจากพ้นจากตำแหน่งและป้องกันการใช้สิทธิ์พิเศษในการติดต่อในฐานะที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน

4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

การดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

***********************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-24 (12857 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]