สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
184.72.102.217
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 35
184.72.xxx.xxx
54.36.xxx.x
185.191.xxx.xx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 35
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกจาน

          เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกจานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

          1. ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกจาน  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

          2. ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกจาน  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้

          1) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

          2) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

          3) ดำเนินการจัดหา

          4) ขออนุมัติส่งซื้อหรือจ้าง

          5) การทำสัญญา

          6) การบริหารสัญญา

 

          3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกจานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลตำบลโคกจาน

          4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกจานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลตำบลโคกจาน

          5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

***********************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-24 (1079 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]