สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
184.72.102.217
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 28
184.72.xxx.xxx
5.188.xxx.xx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xx
185.191.xxx.xx

  ทั้งหมด: 28
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลโคกจาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ เมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโคกจาน ได้กำหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่นได้ดังนี้

· การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล

· การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล

· การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

· การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลโคกจานจัดเก็บเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงาน ภายในหน่วยงาน

· การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ

การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกจาน

๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกจานว่าดำเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลตำบลโคกจาน ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่

๓) ขอทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตำลบลโคกจานหากเห็นว่าทำงานไม่โปร่งใส

๔) การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น

๕) ตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกจานว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนหรือไม่

๖) คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของเทศบาลตำบลโคกจาน ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

๗) ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกจาน ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต

 

 

 

 

*******************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-24 (1304 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]