สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.205.144
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 16
3.237.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xxx
216.244.xx.xxx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 16
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


                                                                                                 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลโคกจาน   อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

1. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลโคกจานได้ยกฐานะจาก    องค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นเทศบาลตำบลโคกจาน

เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  2552  เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน 1,163 ครัวเรือน และ มีจานวนประชากร 5,398 คน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา โดยมีภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกจาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้

ภารกิจหลัก

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒. ให้มีและบำรุงทางน้าทางบก

๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

๖. ให้ราษฎรได้รับการอบรม

๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจรอง

๑. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

๓. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

๕. บำรุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร

๖. ให้มีและบำรุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

๗. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๘. ให้มีและบำรุงทางระบายน้า

๙. เทศพาณิชย์

๑๐. การผังเมือง การควบคุมอาคาร

๑1. การดูแลที่สาธารณะ

๑๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๓. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์

๑๔. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๕. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๖. การส่งเสริมกีฬา

๑๗. การสังคมสงเคราะห์

รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. วิสัยทัศน์

          วิสัยทัศน์  (VISION)  เทศบาลตำบลโคกจาน  

 “โคกจาน ตำบลน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน”

๓. พันธกิจ

๑.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒.  จัดให้มีการทำเกษตรอินทรีย์

๓.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๔.   กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๕.   จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว

๖.   ส่งเสริมการศึกษาและจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชน

๗.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุภาพดี

๘.   จัดให้มีการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโคกจาน

 

๔. เป้าประสงค์

1. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการด้านความจาเป็นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตาบลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

4. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่มีเหมาะสมกับการดารงชีวิต

5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการดารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถึง

7. อนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่

8. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)

๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength)

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร

2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้สาเร็จ

3. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม

4. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสาคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา

6. มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์)

7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด

 

จุดอ่อน (Weakness)

1.      การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ

บุคลากรยังไม่พร้อม

2. ขั้นตอนการทางานซับซ้อน หลายขั้นตอน

3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล

4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง

5. ข้อจากัดด้านงบประมาณ

6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน)

 

๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Opportunity)

1.      ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

ด้วยความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง

2.      ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน

ราชการอื่น ๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล

3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทาให้มีเครือข่ายในการทำ

งาน

 

อุปสรรค (threats)

1. ข้อจากัดของระเบียบ กฎหมาย

2. นโยบายลดจานวนคนในภาครัฐ

3. การกาหนดกรอบอัตรากาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบกำหนด

 

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโคกจาน

เทศบาลตำบลโคกจาน ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง

เป้าประสงค์

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง และการ

บริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง

กลยุทธ์

1.      ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

2.      จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง

ด้าน การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน

3. จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ

4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก

5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร

กลยุทธ์

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

๓. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับ ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

เสียสละและอุทิศตนเพื่อองค์กร

๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ

ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร

3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อ รองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต

4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ

เป้าประสงค์

เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย กาหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

กลยุทธ์

๑.ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน

2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

4. ยกย่อง พนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทาคุณประโยชน์ให้องค์กร

5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ

6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-21 (1314 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]