สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.205.144
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 21
3.237.xxx.xxx
188.165.xxx.xx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx
5.188.xxx.x

  ทั้งหมด: 21
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
 ยุทธศาสตร์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกจาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางการพัฒนา
     ๑.๑  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ระบบระบายน้ำ และ อาคาร
     ๑.๒  แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
     ๑.๓  แนวทางการพัฒนา ระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ำ การเกษตรและการอุปโภค
            บริโภค
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา
    ๒.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่  
           ประชาชน
     ๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
            พอเพียง
     ๒.๓  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด
            ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
            แนวทางการพัฒนา
     ๓.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     ๓.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
     ๓.๓  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       และวันสำคัญของชาติ
     ๓.๔  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
     ๓.๕  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
     ๓.๖  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             แนวทางการพัฒนา
      ๔.๑  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการบริหารจัดการ
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๔.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัด  
      น้ำเสีย
      ๔.๓  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ความเป็น
       ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
๕.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
 แนวทางการพัฒนา
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ๕.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด               
     ๕.๓  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 แนวทางการพัฒนา
     ๖.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเมืองการปกครองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
      ประชาชน การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส
      ๖.๒  แนวทางการส่งเสริมบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่   
      ปฏิบัติราชการ สู่การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
      ๖.๓  แนวทางการการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานคลัง ระบบงานพัสดุและ 
       ระบบการจัดเก็บรายได้
       ๖.๔  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
        ประชาชน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลโคกจาน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-11-12 (633 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]