สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.238.70.175
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 16
3.238.xx.xxx
54.36.xxx.xx
94.130.x.xxx
88.85.xx.xxx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 16
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
เทศบาลตำบลโคกจาน: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลโคกจาน:


· แผนพัฒนาท้องถิ่น
· เทศบัญญัติ
· อำนาจหน้าที่เทศบาล
· ร้องเรียน/ร้องทุกข์
· กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
· แผนดำเนินงานประจำปี
· รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
· รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
· มาตรฐานการปฏิบัติงาน
· มาตรฐานการให้บริการ
· สถิติการให้บริการ
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· กิจกรรมดำเนินการเพื่อการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
· รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
· รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· มาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
· การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
· แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563
· แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
· ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
· การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
· การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
· การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
· มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
· มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
· มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
· มาตรการป้องกันการรับสินบน
· มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
· มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
· รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
· แผนการใช่จ่ายเงินประจำปี
· ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
· หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
· รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
· สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
· แผนจัดการประสบการณ์การสอน
· ita
· สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
· การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
· ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
· รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
· มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
· การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
[ ย้อนกลับ ]