สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.232.129.123
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 35
3.232.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xxx
185.191.xxx.x

  ทั้งหมด: 35
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

โคกจานถิ่นจานต้น ตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมฟูเฟื้อง เมืองผ้าไหมสวย สองห้วยบรรจบ ทำนบท่าสังข์ วังน้ำใสดี คนมีน้ำใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
-ประกาศเทศบัญญัติเทศบญัญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2560
-ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดวิธกีารและอัตราค่าตอบแทนในการอนญุาต ตามมาตร 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่12) พ.ศ. 2551 เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลโคกจาน พ.ศ. 2560 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ

ภาพกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสรสีเกษ
โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การป้องกัน โรค COVID -19
การป้องกันตนเอง
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีเปิด โดยมีนายวันทา ศรียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อบรม อปพร.
จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโคกจาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
จ่ายเบี้ยยังชีพ
กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารขยะเทศบาลตำบลโคกจาน
กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน
กิจกรรมออกรับฝากขยะธนาคารเทศบาลตำบลโคกจาน 

อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประการรายฃื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.10-001 ถนนภายในหมู่บ้านโคกจาน-เชื่อมบ้านบุยาวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-booding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.10-001 ถนนภายในหมู่บ้านโคกจาน-เชื่อมบ้านบุยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-booding)   
ประการรายฃื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.10-004 สายบ้านโคกวัด หมู่ที่ 3-ทำนบท่าสังข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-booding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.10-004 สายบ้านโคกวัด หมู่ที่ 3-ทำนบท่าสังข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-booding) เพื่อประกาศรับฟังคำวิจารณ์ 
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน แบบตอกเข็ม 

ข่าวเปิดสอบ

สายด่วนร้องเรียน

ผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
facebook page
พยากรณ์อากาศ